Sommerferie

21. juni 2020 af
Mads Holger Løve Christensen

Sommeren er over os, og det betyder også, at det snart er tid til sommerferie for de fleste.

Vi har dermed så småt været igennem det første år efter udvidelsen med de to nye partnere Flemming Luckmann og Søren Nyborg Pedersen. Det har været et år, hvor en række kunder har oplevet ændringer i teamet, men vi håber, at dette er gået gnidningsfrit og tilfredsstillende. Skulle der være forbedringsforslag, så hører vi gerne dette, så vi kan give den bedst mulige service.

Inden sommerferien kalder, så vil vi gerne henlede opmærksomheden på følgende punkter:

COVID-19 hjælpepakker

Efter de seneste forhandlinger er status for hjælpepakkerne som følger. Se faktaark her: LINK.

Kompensation for faste udgifter

Ordningen udløber efter 8. juli 2020, og der vil således kunne søges for enten de oprindelige 3 måneder eller den forlængede periode på 4 måneder*. Det er muligt at søge frem til 31. august 2020.

Der kommer dog en ny midlertidig ordning herefter, for virksomheder der har forbud mod at holde åbent m.v.

* Det er vigtigt at være opmærksom på, at det i visse situationer kan være mere gunstigt kun at søge for 3 måneder end at søge for 4 måneder. Er omsætningsfaldet for 3-månedersperioden eksempelvis på over 80 %, mens den for 4-månedersperioden er på under 80 %, da vil kompensationsprocenten på de fast udgifter skifte fra 80 % til 50 %. Tilsvarende hvis man går fra over 60 % til under 60 %, hvor kompensationsprocenten falder fra 50 % til 25 %.

Kompensation for tabt omsætning for selvstændige

Ordningen forlænges til og med den 8. august hvorefter den ophører. Der er endnu ikke åbnet op for ansøgning for den sidste periode. Der vil være åbent for ansøgninger frem til 31. august 2020.

Forlængede frister for betaling af A-skat, AM-bidrag og moms

Der er vedtaget yderlige forlængede frister for indbetalinger til SKAT. Samlet overblik over de vedtagen udskydelser kan ses hos SKAT på følgende LINK.

Forhøjet fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger i 2020 og 2021

Virksomhedernes fradrag for udgifter til forskning og udvikling forhøjes midlertidigt til 130 pct. i perioden 2020-2021 med et loft på 50 mio. kr. over, hvor meget en enkelt koncern kan få i merfradrag som følge af forøgelsen.

Lønkompensationsordning

Den 5. juni er vedtaget at kompensationsordningen for lønkompensation forlænges til og med den 29. august 2020. Der kan søges om forlængelse hvis man har en tidligere godkendt ansøgning og ikke har fyret medarbejdere af økonomiske årsager. Desuden skal kravene om hjemsendelse af mindst 30 % eller 50 personer fortsat være opfyldt. Den ansatte skal desuden anvende 3 ugers ferie, såfremt der forlænges for perioden 9. juli til 29. august.

Vi henviser generelt til virksomhedsguiden, for overblik over de vedtagne hjælpepakker.

Indberetning af kontrollerede transaktioner for hovedaktionærer

ALLE hovedaktionærer* skal, fra og med indkomståret 2019, indsende blanket for kontrollerede transaktioner** til SKAT i forbindelse med deres private selvangivelse (der har tidligere været en bagatelgrænse på 5 mio. kr., men denne er frafaldet fra og med 2019).

Indsendes blanketten ikke rettidigt kan dette medføre at der bliver uddelt skattetillæg og bøder på f.eks. 5.000 kr. pr. person.

* Man vil blive anset som hovedaktionær, hvis man har over 50 % af aktierne eller har bestemmende indflydelse over et selskab enten direkte eller indirekte. Opgørelsen skal ske samlet for ægtefælle, børn og børnebørn samt deres eventuelle ægtefælle (adoptiv- og stedbørn og deres ægtefæller medregnes også), forældre og bedsteforældre. Har eksempelvis ens forældre 30 %, man har selv 60 % og ens børn har 10 % ejerandel, da vil alle tre generationer være omfattet som hovedaktionær, og skulle indsende blanketten. Man er dog ikke omfattet, såfremt man ikke har andele i selskabet.

Indirekte kontrol opstår eksempelvis hvis man ejer et holdingselskab som har et datterselskab. Dermed vil man have indirekte kontrol over datterselskabet.

Blanketten skal indsendes uanset om man har haft transaktioner med selskab(et/erne) eller ej, også selvom selskab(et/erne) indberetter modsvarende oplysninger i sin(e) selvangivelse. Der er således ingen vej udenom.

** Kontrollerede transaktioner er alle de handelsmæssige eller økonomiske transaktioner en hovedaktionær har med de selskaber der er direkte eller indirekte kontrol over.

Typiske kontrollerede transaktioner vil være mellemregninger/lån til selskabet og forrentning heraf, leje af aktiver fra selskabet eller køb af varer fra selskabet.

Løn og udbytte er dog undtaget fra oplysningspligten, og vil således ikke skulle oplyses i blanketten.

Blanketten udfyldes i Excel-skabelon fra SKAT som kan findes på følgende LINK.

Når denne er downloadet og udfyldt skal denne indsendes til SKAT, ved at logge ind ved SKAT à vælge ”Kontakt” à ”Skriv til os” à ”Indsend/indberet til os (fx blanket)” à ”Oplysninger om kontrollerede transaktioner (05.021)”

Såfremt vores assistance ønskes med udfyldelse af blanketten, så kan vi naturligvis hjælpe hermed til vores sædvanlige timepris. Ønskes vores hjælp bedes du sende os en mail eller klikke på dette: LINK.

Travlhed i august

Som følge af at momsfristerne og indberetningsfristerne for virksomheder alle falder den 1. september, så forventer vi, at der vil være at stort arbejdspres i august – særligt i perioden op mod fristen i slutningen af august. Vi vil naturligvis gøre vores for, at det ikke skal påvirke Jer, men vi håber på forståelse for eventuelle forlængede svartider.

Vi håber desuden, at de af vores klienter, der assisteres med bogføring og moms, vil forsøge at have materialet frem til 30. juni klar hurtigst muligt, og at de virksomheder, hvis årsrapporter endnu ikke er færdiggjorte, vil gøre deres for, at vi kan komme i mål hurtigst muligt, således vi kan nå det hele til tiden. På forhånd tak.

Sommerferielukket

Ved os hos Regnskabskontoret Løve ApS betyder sommerens kommen, at kontoret vil være sommerferielukket fra 6. til 26. juli. Vi vil således have begrænset adgang til vores mails i denne periode, og ved eventuelle hastesager bedes kontakt således ske via SMS til din rådgiver, som vil vende tilbage hurtigst muligt.

Du ønskes en god sommer med masser af sol og medvind på din vej!

Mads Holger Løve Christensen 21. juni 2020
Del dette indlæg
Arkivér